Prace usługowo-techniczne. Ekspertyzy

 

 

 

Katedrze od wielu już lat wykonywane są prace naukowo-inżynieryjne dla różnych podmiotów gospodarczych. Wysoko kwalifikowana kadra pracowników (wśród nich są m.in.: projektanci z uprawnieniami budowlanymi, eksperci oraz biegli sądowi),  zapewnia fachową analizę i opracowywanie złożonych zagadnień inżynieryjno - budowlanych.

 

 

 

K atedra specjalizuje się  i  oferuje Państwu wykonanie  usług technicznych i naukowo - technicznych w zakresie:

 

 • wykonania bieżących i okresowych przeglądów i ocen stanu technicznego obiektów,
 • stały dozór obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • projektowania konstrukcji budowlanych projektów inżynierskich,
 • weryfikacji projektów,
 • wykonania opinii technicznych dla potrzeb postępowań procesowych i administracyjnych,
 • wykonanie badań laboratoryjnych materiałów budowlanych,
 • opracowania ekspertyz wszelkiego typu obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • komputerowego (przestrzennego) modelowania i obliczania złożonych konstrukcji budowlanych i inżynierskich w zakresie analiz statyki i dynamiki budowli oraz fizyki budowli,
 • oceny wpływu wstrząsów i deformacji górniczych terenu na obiekty budowlane i inżynierskie,
 • badań statycznych i dynamicznych elementów i ustrojów statycznych,
 • doświadczalne badanie i ustalanie wpływu deformacji terenu np. na skutek eksploatacji górniczej na budowle przy zastosowaniu czujników cięgnowych,
 • pomiaru sił w ściągach konstrukcji linowych i cięgnowych wraz z analizą statyczną,
 • badania metodami elastooptyki elementów konstrukcji i strefy kontaktów z podłożem gruntowym.
 • analiza konstrukcji budowlanych i mostowych zagrożonych i objętych wpływami eksploatacji górniczej - wpływy dynamiczne i statyczne,
 • analiza złożonych konstrukcji poddanych wpływom obciążenia wiatrem,
 • analiza ruchu i bezpieczeństwa w zjeżdżalniach wodnych,
 • wykonywanie inwentaryzacji, ocen stanu technicznego i określanie nośności obiektów, w tym nieniszczące dokonywanie lokalizacji zbrojenia i oceny wytrzymałości betonu.

 

Przeprowadzane analizy zachowania się budowli przeprowadzane są przy zastosowaniu nowoczesnych metod obliczeniowych Mechaniki Budowli (np. Metodą Elementów Skończonych), ze wspomaganiem komputerowym przy wykorzystaniu zarówno autorskich , jak również komercyjnych programów komputerowych,  pozwalających na uzyskanie wiarygodnych i wystarczająco dokładnych rezultatów analiz

 

 

 

Doświadczenie zawodowe, wiedza  naukowa oraz biegła znajomość narzędzi programistycznych , pozwalają na posługiwanie się w obliczeniach złożonymi (ale jednocześnie dokładnymi) modelami konstrukcji, pozwalającymi rozwiązać złożone zagadnienia inżynieryjno -budowlane.

 

 

 


Zobacz również

Kompleksowa oferta wpływów górniczych i paragórniczych deformacji terenu na obiekty budowlane (oferta zgłoszona do wykazu ogólnouczelnianych ofert technologicznych)

Przykładowe tematy badań, orzeczeń naukowo - technicznych i ekspertyz opracowanych przez pracowników Katedry