Profil dydaktyczny Katedry

P

racownicy Katedry posiadają bogate doświadczenie dydaktyczne oraz znaczne kwalifikacje zawodowe  związane z badaniem i projektowaniem konstrukcji budowlanych. które starają się przekazać studentom.

 

K

atedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów dziennych oraz zaocznych  dwustopniowych na Wydziale Macierzystym w Gliwicach w ramach następujący przedmiotów przedmiotów:

 

Advanced Computer Science Tools in Civil Engineering • Applied Mathematics • Bridges • Bridges to Future stadion wyścigów rowerowych• Budowlane konstrukcje miejskie, przemysłowe i komunikacyjne • Computer Methods in theory od structutes • Drawing and Geometry • Geometria wykreślna i rysunek techniczny • Komunikacyjne obiekty inżynierskie • Matematyka • Mathematics • Mechanics • Mechanics of Materials • Mechanika budowli • Mechanika materiałów i konstrukcji • Metody komputerowe w dynamice mostów • Metody komputerowe w teorii konstrukcji • Modele badań przedsięwzięć • Modelowanie konstrukcji mostowych • Mosty • Mosty betonowe • Mosty stalowe • Nowoczesne technologie w budownictwie mostowym • Obiekty infrastruktury transportu publicznego • Podstawy technologii informacyjnej • Praca dyplomowa • Projekt inżynierski • Projekt z mostów • Seminarium dyplomowe • Seminarium dyplomowe projektu inżynierskiego • Specjalne zagadnienia mostownictwa • Statistics for Engineers • Statyka budowli dla architektów • Statystyka dla inżynierów • Structural Mechanics • Sztuczna inteligencja w zagadnieniach inżynierskich • Urban, Industrial and Transportation Structures • Wykład z wybranego przedmiotu kierunkowego • Wykłady tematyczne na studiach III stopnia • Wykonawstwo mostów • Wytrzymałość materiałów • Zabezpieczenie obiektów mostowych na terenach górniczych

 

 

 

 

K

atedra świadczy również "usługi dydaktyczne" względem innych Wydziałów Politechniki Śląskiej, prowadząc zajęcia dla studentów Wydziału Architektury.


 

P

racownicy Katedry przekazują studentom wiedzę obejmującą zagadnienia do których m.in. należą:stadion wyścigów rowerowych - wnętrze
 • matematyka
 • analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji jako całości oraz jej elementów,
 • mechanika materiałów budowlanych,
 • mechanika ośrodków ciągłych,
 • wspomaganie komputerowe obliczeń i projektowania konstrukcji,
 • komputerowe metody  rozwiązywania problemów mechaniki budowli i mechaniki materiałów.
 • reologia.
 • statystyka
 • kształtowanie, obliczanie i konstruowanie mostów
 • metody komputerowe w dynamice mostów
 • wykonawstwo mostów

 

 

 

D

odatkowe informacje o dydaktyce nie tylko dla studentów

 

 • informacje o przedmiotach z zakresu Teorii Konstrukcji na  określonym rodzaju studiów  znajdują się w części naszego  serwisu dostępnej
   
 • szczegółowe informacje  o  wybranym przedmiocie wprowadzonych na odpowiednim rodzaju studiów
   
 • informacje o skryptach dydaktycznych autorstwa Pracowników Katedry
 • informacje o tematach prac dyplomowych zrealizowanych i oferowanych do wykonania w  Katedrze znajdują się w menu
 • specyficzne informacje o dydaktyce zamieszczone są także na niektórych stronach domowych Pracowników Katedry dostępnej

 

stadion wyścigów rowerowych - szczegół słupa podporowego stadion wyścigów rowerowych - konstrukcja przekrycia