Podstawowe informacje o Katedrze

 

K atedra jest samodzielną jednostką Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.


Kontynuuje tradycje i działalność naukowo - dydaktyczną  historycznych   jednostek Wydzialu: Katedry Mostów, Katedry Mechaniki Teoretycznej oraz oraz Katedry Teorii Konstrukcji Budowlanych   

Więcej informacji o historii Katedry Teorii Konstrukcji Budowlanych>>

K ierownikiem Katedry jest  dr hab. inż. Ryszard Waletyński, Prof. Pol. Śl.

 

 

 

 

W Katedrze zatrudnionych jest 33 pracowników naukowo-dydaktycznych

Więcej informacji o pracownikach Katedry >>


W
ykładane przez pracowników Katedry przedmioty obejmują zagadnienia związane zmost wantowy Pertuiset:

 

 • analizą statyczną i dynamiczną konstrukcji jako całości oraz jej elementów,
 • mechaniką materiałów budowlanych,
 • mechaniką ośrodków ciągłych,
 • wspomaganiem komputerowym projektowania,
 • komputerowymi metodami rozwiązywania problemów mechaniki budowli i mechaniki materiałów.
 • Mechaniką konstrukcji Mostowych oraz ich projektowaniem
 • reologią.

Więcej informacji na temat dydaktyki >>


Obszar działalności naukowo - badawczej pracowników Katedry obejmuje takie zagadnienia jak:

 most wantowy Pertuiset

 • Nieliniowe zagadnienia teorii konstrukcji i ich analiza numeryczna, w tym m.in.
  • statyka konstrukcji na terenach górniczych,
  • dynamika konstrukcji, m.in. na terenach górniczych,
  • oddziaływanie wiatru na konstrukcje o nietypowym kształcie,
  • współpraca konstrukcji z podłożem,
  • optymalizacja topologiczna,
  • analiza konstrukcji powłokowych i membranowych,
  • wzmacnianie konstrukcji murowych matami FRP.
 • ocena nośności budowli, m.in. na terenach górniczych i silnie odkształcalnych,
 • współpraca budynku z silnie deformującym się podłożem gruntowym pracującym w zakresie sprężysto - plastycznym,
 • projektowanie zabezpieczeń budowli narażonych na wpływ ciągłych i nieciągłych deformacji terenu,
 • analiza statyczna, stateczność oraz nośność graniczna ustrojów prętowych,
 • analiza ustrojów z jednostronnymi więzami; w tym zagadnienia kontaktowe ustrojów podlegających wpływom eksploatacji górniczej,
 • ocena zagrożenia budowli przez wpływy parasejsmiczne (przemysłowe, wstrząsy górnicze, wybuchy itp.),
 • obliczenia konstrukcji narażonych na działanie obciążeń dynamicznych, parasejsmicznych i sejsmicznych,
 • wykonywanie i analiza wyników pomiarów dynamicznych konstrukcji i obiektów budowlanych,
 • określenia odpowiedzi szkieletowej ew. wielkopłytowej konstrukcji budowlanej na wpływy wstrząsów górniczych,
 • zastosowania metod numerycznych w problemach mechaniki konstrukcji, mechaniki gruntów oraz wymiany ciepła.
 • modelowanie numeryczne problemów wymiany ciepła.
 • zagadnienia odwrotne przewodnictwa ciepła.
 • zadania w dziedzinie dynamicznego zachowania się nowoczesnych, lekkich konstrukcji mostowych oraz pod działaniem obciążeń o szczególnej dynamice lub przy dużych prędkościach,
 • badanie wpływu nowoczesnych technologii na nośność i trwałość konstrukcji,
 • systemy zarządzania informacją o budowli (BIM),
 • dynamika stochastyczna układów dyskretnych,
 • analiza układów statycznych i dynamicznych o parametrach niepewnych w ujęciu probabilistycznym i rozmytym,
 • analiza interwałowej w teorii konstrukcji, włączając w to analizę MES i MEB,
 • metody probabilistyczne i rozmyte w analizie niezawodności konstrukcji,
 • Zagadnienia brzegowe teorii sprężystości i termosprężystości,
 • modelowanie układów kompozytowych, układów z mikrostrukturą, szczególnie periodyczną
 • zastosowania systemów algebry komputerowej oraz systemów wspomagania obliczeń numerycznych w wspomaganiu badań naukowych i dydaktyce,
 • zastosowaniu metod analitycznych i wariacyjnych.

Współpraca międzynarodowa

 • Kingston University, London, Wielka Brytania.
 • Slovak University of Technology in Bratislava, Słowacja.
 • Columbia University, New York, USA.
 • Wolfram Research, Champaign-Urbana, USA.

 


Wśród pracowników Katedry są inżynierowie budownictwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych (w tym: projektanci z uprawnieniami budowlanymi, eksperci oraz biegli sądowi). Oferujemy usługi techniczne i naukowo - techniczne w zakresie:most wantowy Pertuiset

 

 • wykonania bieżących i okresowych przeglądów i ocen stanu technicznego obiektów,
 • stały dozór obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • projektowania konstrukcji budowlanych projektów inżynierskich,
 • weryfikacji projektów,
 • wykonania opinii technicznych dla potrzeb postępowań procesowych i administracyjnych,
 • wykonanie badań laboratoryjnych materiałów budowlanych,
 • opracowania ekspertyz wszelkiego typu obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • komputerowego (przestrzennego) modelowania i obliczania złożonych konstrukcji budowlanych i inżynierskich w zakresie analiz statyki i dynamiki budowli oraz fizyki budowli,
 • oceny wpływu wstrząsów i deformacji górniczych terenu na obiekty budowlane i inżynierskie,
 • badań statycznych i dynamicznych elementów i ustrojów statycznych,
 • doświadczalne badanie i ustalanie wpływu deformacji terenu np. na skutek eksploatacji górniczej na budowle przy zastosowaniu czujników cięgnowych,
 • pomiaru sił w ściągach konstrukcji linowych i cięgnowych wraz z analizą statyczną,
 • badania metodami elastooptyki elementów konstrukcji i strefy kontaktów z podłożem gruntowym.
 • analiza konstrukcji budowlanych i mostowych zagrożonych i objętych wpływami eksploatacji górniczej - wpływy dynamiczne i statyczne,
 • analiza złożonych konstrukcji poddanych wpływom obciążenia wiatrem,
 • analiza ruchu i bezpieczeństwa w zjeżdżalniach wodnych,
 • wykonywanie inwentaryzacji, ocen stanu technicznego i określanie nośności obiektów, w tym nieniszczące dokonywanie lokalizacji zbrojenia i oceny wytrzymałości betonu.

Więcej informacji o działalności inżynieryjno-technicznej >>