Doc. dr inż. Stefan CIEŚLA 1926 - 1998


    Stefan Cieśla urodził się 2 kwietnia 1926 r. we Lwowie. Do września 1939 r. ukończył szkołę powszechną i pierwszą klasę gimnazjum ogólnokształcącego, a w latach 1939 - 1941 szóstą i siódmą klasę dziesięciolatki.

    W okresie okupacji niemieckiej przebywał nadal we Lwowie, gdzie na kursach tajnego nauczania w czerwcu 1944 r. złożył egzamin maturalny w zakresie liceum matematyczno-fizycznego.

    Po powrocie administracji radzieckiej, w latach 1944-1946 studiował we Lwowskim Instytucie Politechnicznym, a po przyjeździe na Śląsk w czerwcu 1946 r., kontynuował studia na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Mechanicznym. Dyplom magistra inżyniera mechanika uzyskał w roku 1950.

    Pracę na Politechnice Śląskiej rozpoczął 1 stycznia 1949 r. jako młodszy asystent w Katedrze Mechaniki Technicznej, skąd po półrocznej pracy został przeniesiony na Wydział Inżynieryjno-Budowlany do Katedry Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów. Kolejne nominacje: 1 sierpnia 1951 r. - na asystenta, 1 listopada 1952 r. - starszego asystenta, 1 listopada 1955 r. - adiunkta, 1 grudnia 1968 r. - docenta w Katedrze Teorii Konstrukcji (od roku 1971 w Instytucie Konstrukcji Budowlanych, Zespole Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów).

Rozprawę doktorską obronił 24 maja 1963 r.

    Równolegle z pracą na Uczelni w okresie 1950-1954 pracował na stanowisku projektanta w Biurze Projektów BIPROHUT w Gliwicach, po czym jako nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Bytomiu w okresie 1954-1955 i w Śląskich Technicznych Zakłw “BIPROHUT” w Gliwicach, po czym jako nauczyciel w

    Doc. S. Cieśla w okresie swej pracy na Politechnice Śląskiej pełnił liczne obowiązki administracyjno-organizacyjne:

w Ośrodku Metodycznym Wyższych Studiów Technicznych dla pracujących:

na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego: na Wydziale Budownictwa i Architektury: na Wydziale Budownictwa: Ponadto:     Zajęcia dydaktyczne S. Cieśla prowadził od roku 1949; były to początkowo ćwiczenia z mechaniki i wytrzymałości materiałów, a od roku 1956 wykłady z mechaniki na studiach dziennych i wieczorowych na Wydziale Inżynierii Sanitarnej, mechaniki i wytrzymałości materiałów na Wydziale Budownictwa i Architektury, a także mechaniki teoretycznej na Wydziale Elektrycznym. Ponadto w Punkcie Konsultacyjnym Wydziału BPiO w Opolu, jak również na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Wspólnie z doc. J. Boblewskim wykładał przez 3 lata teorię sprężystości i plastyczności na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej.

    Zdecydowana większość publikacji doc. S. Cieśli była związana z dydaktyką; skrypty opracowane indywidualnie:

    Skrypty współautorskie: 

W okresie 1982-86 doc. S. Cieśla przewodniczył jury Ogólnopolskich Turniejów Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W dniu 1 września 1991 roku doc. dr inż. Stefan Cieśla przeszedł na emeryturę.

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużgi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Dwukrotnie był uhonorowany nagrodą Ministra, wielokrotnie nagrodami rektora Politechniki Śląskiej.

Odszedł od nas 21 grudnia 1998 roku.

pracownicy Katedry Teorii Konstrukcji Budowlanych